तलका अक्षरमा क्लिक गर्नुहोस् ।
क्ष त्र ज्ञ
ि र्‍  
! " ' ( ) + , / . - : = ?
आधा अक्षर लेख्न सिंगो अक्षर लेखेर खुट्टा (्) तान्नुहोस् ।(क+्+य+ा=क्या)