तलको बक्समा ka =क, kha =ख गरेर टाइप गर्नुहोस् ।
Space Bar थिचेपछि अक्षरहरू नेपालीमा परिवर्तन हुनेछन् ।

Ctrl+A थिचेर Select र Ctrl+C थिचेर Copy गर्नुहोस् ।
यहाँ टाइप गर्दा तलका केही नियमहरू सम्झनुहोस् ।
ta = त, Ta = ट, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष, rr = र्‍, rri = ऋ, rree = ॠ,
yna = ञ, chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, . = ।, * = ं , ** = ँ, om = ॐ

kathmandu = काठमाडौं
[kathmandu] = कथ्मन्दु
pratishatko = प्रतिशत्को
pratishat/ko = प्रतिशतको

Ctrl+U थिचेर अक्षरहरूलाई नेपालीमा परिवर्तन गर्न वा नगर्न सकिन्छ ।