Word of the Day

reroute - अर्कै मार्ग वा बाटो तर्फ पठाउनु